Stjarna (Sky) x Askur

Stjarna en Askur hebben op 8 mei 2021 een prachtig nestje samen gekregen. Twee teefjes, Aedwyn, en Airin en drie reutjes, Arrodi, Airin en Akimboo.

Stjarna (Sky) en Askur

Stjarna nad Askur got a wonderful litter toigether on 08-05-2021
Two females and three maledogs. Aedwyn, en Airin en drie reutjes, Arrodi, Airin en Akimboo.